Μελέτες βοσκοτόπων

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.
1 ΕΙΔΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ Ε. Δ. ΑΙΝΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2015 2015