Διαχείριση πληροφοριών

  • Δημιουργία βάσεων δεδομένων.
  • Αναλυτική επεξεργασία δεδομένων.
  • Ηλεκτρονική πινακοποίηση.
  • Μετατροπή, εισαγωγή, ανάλυση, μετάδοση, προμήθεια και προετοιμασία δεδομένων πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες.
  • Υπηρεσίες διαχείρισης βάσεων.
  • Συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών.
  • Εξεύρεση Ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων.