Φυτοτεχνικές μελέτες

  • Αρχιτεκτονική τοπίου.
  • Διαμόρφωση αστικού πρασίνου.
  • Αρδευτικά δίκτυα.
  • Αναδασώσεις.
  • Αποκατάσταση λατομείων, εργοταξίων, εργοστασίων.
  • Σχεδιασμός οικοτουριστικών συγκροτημάτων.
  • Αναπλάσεις περιαστικών Δασών & Αλσών.
  • Φυτοτεχνικές διευθετήσεις σταθεροποίησης πρανών, οδών, χειμάρρων κλπ.
  • Σχεδιασμός Επεισοδίων Νερού.