Περιβαλλοντικές μελέτες

  • Αξιοποίηση, προστασία, ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών NATURA 2000.
  • Βελτίωση περιβάλλοντος και διατήρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών.
  • Περιβαλλοντική παρακολούθηση.
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων.
  • Στρατηγική εκτίμηση επιπτώσεων προγραμμάτων και σχεδίων.
  • Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών.