Διασφάλιση Ποιότητας


qmscertGR

Η εταιρία ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε. εφαρμόζει και διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει συνεχώς την επίδοση ενώ ταυτόχρονα να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Το 2006 η εταιρία πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ώστε να επισφραγίσει την ούτως ή άλλως εύρρυθμη και ελεγχόμενη λειτουργεία της.

Συγκεκριμένα, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που τηρούμε, σχεδιάστηκε βάσει των οκτώ ακόλουθων αρχών διαχείρισης της ποιότητας:

 • Εστίαση στον πελάτη: Η ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε. αναγνωρίζει την σημαντικότητα της σχέσης με τους πελάτες της και στην βάση της αλληλεπίδρασης μαζί τους, κατανοεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών της, στοχεύει όχι μόνο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων τους αλλά και στην υπέρβαση των προσδοκιών τους.

 • Ηγεσία: Τα στελέχη της ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε. αντιλαμβάνονται και ενσωματώνουν πλήρως τις απαιτήσεις τις αγοράς στις παρεχόμενες υπηρεσίες, προσανατολίζοντας την εξέλιξη τους πάντα προς νέες τεχνολογίες και επιταγές του κλάδου.

 • Συμμετοχή του Ανθρώπινου δυναμικού: Οι εργαζόμενοι, σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας, αποτελούν ενεργό και σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της. Η εταιρία παροτρύνει και επιδοκιμάζει την επιμόρφωσή και την κριτική τους ικανότητα και εκμεταλλεύεται κατά το δοκούν τις δυνατότητές τους.

 • Προσέγγιση ως διεργασία: Η εταιρεία αναλύει και στοιχειοθετεί τις δραστηριότητες και τους συναφείς πόρους σε διεργασίες, γεγονός που την οδηγεί σε ποιοτικότερα αποτελέσματα.

 • Προσέγγιση της διαχείρισης ως σύστημα: Ο εντοπισμός, η κατανόηση και η διαχείριση αλληλεξαρτώμενων διεργασιών ως ένα ενιαίο σύστημα, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εταιρίας για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Η συστημική προσέγγιση που ακολουθείται οδηγεί και σε πιο χρηστή διαχείριση των διεργασιών της.

 • Διαρκής βελτίωση : Αποτελεί μόνιμο αντικειμενικό σκοπό της εταιρίας. Στο πλαίσιο της, η ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.:

 1. Στηρίζει την επιμόρφωση των στελεχών της ή οποία επιτυγχάνεται με την επαφή των ανωτέρω με όλους τους φορείς και τα μέσα εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας.

 2. Ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της στην λήψη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές πάντα με τα αντικείμενα της εργασίας της.

 3. Επιδιώκει την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων που αφορούν θέματα και αντικείμενα παρόμοιας φύσης.

 4. Τέλος, κρίνει άκρως απαραίτητη για την επιμόρφωση των στελεχών την χρήση των διαδικτυακών τόπων που μπορούν να προσφέρουν νέες πληροφορίες για το αντικείμενο των εργασιών καθώς και την έρευνα και την χρήση της ηλεκτρονικής και αναλογικής βιβλιογραφίας.

 • Προσέγγιση στην λήψη των αποφάσεων βάσει γεγονότων: Πριν παρθεί οποιαδήποτε απόφαση, η ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε. αναλύει και σταθμίζει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες. Σαν αποτέλεσμα, ελαχιστοποιούνται τα μη αποδεκτά αποτελέσματα από τις λειτουργίες της εταιρίας καθώς και επιτυγχάνεται η ανάλυση και η διαχείριση των πιθανών κινδύνων.

 • Αμοιβαίως επωφελείς σχέσεις με τους προμηθευτές: Η εταιρία στα πλαίσια των συνεργασιών που διατηρεί, έχει ως κύριο μέλημα την μακροχρόνια και αμοιβαίως επωφελή διατήρηση τους μέσα από ένα σύστημα συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των όρων τους αμφότερα.

Εξειδικεύοντας τις λειτουργίες που συνδέονται με τις οκτώ προαναφερθείσες αρχές διαχείρισης ποιότητας, η διοίκηση της ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε. στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, εφαρμόζει πιστά τα ακόλουθα:

 • Τήρηση οργανογράμματος και χρονοδιαγράμματος

 • Αναλυτικός σχεδιασμός όλων των ενεργειών για την εκπλήρωση των στόχων του έργου

 • Γενικότερος συντονισμός της διαδικασίας

 • Εκπαίδευση προσωπικού

 • Επιβεβαίωση της τήρησης των χρόνων που προβλέπουν οι συμβάσεις

 • Συνολική επαφή με τον πελάτη

 • Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη

 • Έλεγχος της ποιότητας προϊόντος

 • Αξιολόγηση αποτελέσματος

Συνοψίζοντας, η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί ακρογονιαίο λίθο της διοίκησης και λειτουργίας της ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε. Πιστοποιημένη από το 2006 με ISO 9001, η εταιρία εφαρμόζει το εν λόγω πρότυπο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης των μελετών και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Αναλυτικό Πεδίο Εφαρμογής

31

Οργανόγραμμα

34